Όροι χρήσης του ιστότοπου

Κάθε επισκέπτης του ιστότοπου “troxaiaatiximata.gr” , προκειμένου να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο από το περιεχόμενο του ιστότοπου στο σύνολό του, συγκατατίθεται κατά τεκμήριο στους όρους χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Εάν δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης,υποχρεούται να μην κάνει καμμία χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου και να διακόψει την περιήγησή του σε αυτόν.

1. Οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του ιστότοπου έχουν αποκλειστικώς και μόνον την φύση προσφοράς προς κάθε επισκέπτη του και δεν αποτελούν νομικές συμβουλές, πολλώ δε μάλλον διότι καθημερινά εκδίδονται καινούργιοι νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που ενδεχομένως τροποποιούν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης οι παρεχόμενες πληροφορίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν συνιστούν σε καμμία περίπτωση σχέση δικηγόρου-πελάτη, είτε με το δικηγορικό γραφείο είτε με τους δικηγόρους του.Τέτοιου είδους σχέση ιδρύεται αποκλειστικώς και μόνον κατόπιν ρητής συμφωνίας με το γραφείο μας,που μπορεί να προκύψει ενδεχομένως,μόνον μετά από κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον υποψήφιο πελάτη.

2. Επίσης, οι παρεχόμενες πληροφορίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν συνιστούν σε καμμία περίπτωση προτροπή για να προβεί ή να μην προβεί ο επισκέπτης του σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη. Αν και τα νομικά κείμενα του ιστότοπου είναι προϊόν κοπιαστικής συνεργασίας με το περιοδικό “Auto motor und sport” επί σειρά ετών, το δικηγορικό γραφείο μας και ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνουν καμμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα ή μη του συνόλου του περιεχομένου του , ούτε ευθύνη για τη διόρθωση τυχόν λαθών. Ο παρών ιστότοπος δεν υποκαθιστά τον δικηγόρο. Ο κάθε επισκέπτης οφείλει να διασταυρώνει όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες με τον δικηγόρο της επιλογής του, διότι πέρα από το ζήτημα του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομοθετικού πλαισίου στη χώρα μας, τυχόν παρερμηνεία τους από πρόσωπο που δεν έχει πλήρη πανεπιστημιακή νομική εκπαίδευση και ταυτόχρονα αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, είναι λίαν ευχερής.Ο παρών ιστότοπος και το δικηγορικό μας γραφείο δεν ευθύνονται σε καμμία απολύτως περίπτωση για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί επισκέπτης του , σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται ακριβώς με την εκάστοτε μορφή που έχει, χωρίς καμμία εγγύηση για την καταλληλότητά του για οιονδήποτε σκοπό επιδιώκει ο κάθε επισκέπτης του.

3. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή/και οι servers που τον καθιστούν προσπελάσιμο στους επισκέπτες είναι απαλλαγμένος από “ιούς” και από όλες τις άλλες απειλές του διαδικτύου. Χρησιμοποιείτε στους υπολογιστές σας κατάλληλο λογισμικό κατά των ιών και των λοιπών απειλών.Τυχόν ζημία που θα υποστεί ο οιοσδήποτε επισκέπτης από τις ως άνω απειλές/κινδύνους του διαδικτύου βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και όχι τον ιστότοπο.

4. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει το εκάστοτε περιεχόμενο , την ασφάλεια από όλες τις απειλές του διαδικτύου και την ορθότητα των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” και “υπερσυνδέσμων” (“links”, “hyperlinks”), ούτε συνδέεται με τους ως άνω ιστότοπους καθ΄οιονδήποτε τρόπο, και δεν έχει απολύτως καμμία ευθύνη για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την περιήγηση σε αυτούς ή από τη χρήση του περιεχομένου τους.

5. Όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα του ιστότοπου (εκτός αν υπάρχει ρητή, ειδική αναφορά προς τούτο σε κάθε συγκεκριμένο κείμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω Νικολάου-Τρυπιά Αλεξάνδρου και του ιστότοπου και προστατεύονται απολύτως από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Κανένα κείμενο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λεζάντες των φωτωγραφιών) δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί, τροποποιηθεί, “φορτωθεί”, διανεμηθεί ή μεταδοθεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο, μερικώς ή ολικώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των κατεχόντων τα πνευματικά δικαιώματα.

6. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί για όλους τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου. Καμμία τροποποίησή τους δεν επιτρέπεται και δεν τεκμαίρεται, παρά μόνον η “έγγραφη” (με ψηφιακή μορφή), η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα συμφωνία μεταξύ επισκεπτών και ιστότοπου και αναρτάται σε αυτόν, μετά από πρωτοβουλία του διαχειριστή.