54. Γ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απαιτήσει βασίμως όλα τα ποσά που κατέβαλε στον ζημιωθέντα τρίτοΔεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απαιτήσει βασίμως όλα τα ποσά που κατέβαλε στον ζημιωθέντα τρίτο: το αίτημά της είναι νόμιμο και βάσιμο μόνο για τα ποσά που υποχρεώθηκε να καταβάλει λόγω της έλλειψης παροχής στοιχείων για την υπόθεση από τον αμελή ασφαλισμένο πελάτη της,τα οποία μπορεί να συμπίπτουν ή να μην συμπίπτουν με το ποσό της συνολικής αποζημίωσης του τρίτου. Αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον η έλλειψη της ενημέρωσης που όφειλε να παράσχει ο ασφαλισμένος της εταιρείας , είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του ζημιωθέντος τρίτου.
Ο νόμος 489/1976 προβλέπει ότι η αναγγελία του ατυχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως του αν ευθύνεται ή όχι ο πελάτης της για το ατύχημα.
Δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να απαιτήσει βασίμως όλα τα ποσά που κατέβαλε στον ζημιωθέντα τρίτοΗ αναγγελία μπορεί νόμιμα να γίνει και ταχυδρομικώς,εφόσον η επιστολή αποσταλεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία των τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα που έγινε το ατύχημα.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ