18. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Leasing), B΄ ΜΕΡΟΣ

1.Η απλούστερη μορφή leasing έχει τρεις φάσεις: Α) Συμφωνία του πελάτη με τον πωλητή του αυτοκινήτου για την τιμή και τις προδιαγραφές του, χωρίς τη μεσολάβηση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Β) Ο πελάτης συμφωνεί για τους όρους της σύμβασης με την εταιρεία leasing και υπογράφεται η σύμβαση. Γ) Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει στην επωνυμία της το αυτοκίνητο από τον πωλητή και του δίνει την εντολή να το παραδώσει κατευθείαν στον πελάτη. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν φέρει καμμία ευθύνη για ελαττώματα του αυτοκινητου,ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, αν και είναι ιδιοκτήτριά του,αλλά ο πελάτης έχει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη κατά του πωλητή ,που του έχουν εκχωρηθεί από την εταιρεία leasing. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται να ασφαλίζει (με πλήρη κάλυψη βέβαια) το αυτοκίνητο,να καταβάλλει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την λειτουργία του,την συντήρησή του και τις τυχόν επισκευές του λόγω ατυχήματος,και να πληρώνει τακτικά τις δόσεις που συμφωνήθηκαν (συνήθως τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες), ακόμη κι αν το αυτοκίνητο κλαπεί ή καταστραφεί,περίπτωση στην οποία και πάλι οφείλονται όλες οι απλήρωτες δόσεις . Εννοείται ότι ο πελάτης,σε περίπτωση υλικών ζημιών του αυτοκινήτου που κατέχει βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια κατά του υπαιτίου του τροχαίου ατυχήματος και της ασφαλιστικής του εταιρείας και να ζητήσει αποζημίωση είτε για την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου (αν όντως συνέβη αυτό) , είτε για την αγορά ανταλλακτικών,τις εργασίες επισκευής και την μείωση της αγοραίας αξίας του,καθώς και για την μίσθωση ταξί ή για την (κοινή και όχι χρηματοδοτική) μίσθωση άλλου αυτοκινήτου για όσο διάστημα βρισκόταν το βλαβέν στα συνεργεία,αλλά και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
2.Η εταιρεία leasing μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη να αναλάβει η ίδια εξ ολοκλήρου την ασφάλιση , την συντήρηση και τις τυχόν επισκευές του αυτοκινήτου.Το μίσθωμα είναι βεβαίως μεγαλύτερο σε αυτήν την περίπτωση,που συμφέρει τον πελάτη όταν σκοπεύει να κρατήσει για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο,καταγγέλοντας ακολούθως την σύμβαση με την τήρηση συμφωνημένης προθεσμίας.
3.Ο νόμος προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες μπορούν να μεταβιβάσουν την κυριότητα όλου ή μέρους του εξοπλισμού τους σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και να καταβάλλουν μίσθωμα σε αυτές για τη χρήση του εξοπλισμού που μεταβιβάσθηκε.Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται όταν ο πελάτης «πνίγεται» και χρειάζεται ρευστότητα.
Η ελάχιστη διάρκεια της χρηματοδοτικής σύμβασης ορίζεται από τον νόμο στα τρία χρόνια για τα αυτοκίνητα (και γενικότερα για τα κινητά πράγματα).
Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ