10. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ, 2ο ΜΕΡΟΣ

Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στη μείωση της αγοραίας αξίας ενός οχήματος, δηλαδή στη διαφορά της αξίας που είχε αυτό πριν εμπλακεί στο ατύχημα και της αξίας που έχει μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών του.
Αναφερθήκαμε επίσης στη διάκριση εμπορικής και τεχνικής υπαξίας,θέμα στο οποίο θα επεκταθούμε σ΄αυτήν την συνέχεια.
Δεν χρειάζεται να επικαλεσθείτε στην αγωγή σας ότι θέλατε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας την περίοδο που έγινε το ατύχημα: η εμπορική υπαξία (εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος) υφίσταται ανεξάρτητα από την πώληση ή από την πρόθεση πώλησης του αυτοκινήτου σας.Τονίζουμε ότι ο προσδιορισμός του ύψους της εμπορικής υπαξίας διαφέρει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση,συναρτάται με τις αποδείξεις κατά τη διάρκεια της δίκης και γίνεται με ελεύθερη εκτίμηση από το δικαστήριο,που μπορεί κάλλιστα να απορρίψει το κονδύλιο αν δεν έχει αποδειχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία.Τα κριτήρια για την εκτίμηση του δικαστηρίου δεν είναι σταθερά (πως να εκτιμηθεί π.χ.η αξία ενός σπανιότατου και πανάκριβου παλαιού αυτοκινήτου-αντίκας με βάση το σύνηθες κριτήριο της ηλικίας;)
Σε περιπτώσεις που οι βλάβες είναι μικρές ή επουσιώδεις, τα δικαστήρια συνήθως απορρίπτουν το αίτημα για επιδίκαση αποζημίωσης για μείωση αγοραίας αξίας.
Μεγάλη είναι η σημασία της εμπλοκής του αυτοκινήτου σας σε προηγούμενα ατυχήματα με υλικές ζημίες.Αυτή η εμπλοκή πάντοτε μειώνει το ποσόν που βάσιμα μπορείτε να διεκδικήσετε ως αποζημίωση για μείωση αγοραίας αξίας.Αν μάλιστα ένα προηγούμενο από το επίδικο ατυχημα ήταν σοβαρό,μπορεί να απορριφθεί εξ ολοκλήρου η αξίωσή σας. Και μην νομίζετε ότι δεν μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να ανακαλύψουν αν έχετε εμπλακεί σε άλλα τροχαία ατυχήματα πριν από το επίδικο: τίποτε πιο εύκολο.Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.) και μέσα σε μερικά λεπτά έχουν εκτυπωμένη την κατάσταση των προηγουμένων…στενών επαφών του αυτοκινήτου σας.(Αν βεβαίως είχε γίνει δήλωση για αυτά τα ατυχήματα από εσάς ή από τον άλλο οδηγό).
Κανείς δεν μπορεί να σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά στο αυτοκίνητό σας,έστω και αν ήταν παλιό πριν από το ατύχημα. Η πρακτική ευαρίθμων ασφαλιστικών εταιρειών να «κόβουν» ποσοστό παλαιότητας από τα τιμολόγια είναι διάτρητη και στα δικαστήρια δεν έχει καμμία τύχη! Υπάρχουν πολλές απόψεις για τον συνυπολογισμό ζημίας και οφέλους από την χρήση καινούργιων ανταλλακτικών σε παλιό αυτοκίνητο,αλλά η κρατούσα στη νομολογία δέχεται οτι δεν αποτελεί κέρδος του ζημιωθέντος η διαφορά μεταξύ της αξίας των παλαιών ανταλλακτικών του αυτοκινήτου και των καινούργιων που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή του.Συνήθως οι ενστάσεις των εναγομένων για την ωφέλεια που απεκόμισε ο ζημιωθείς από την χρήση καινούργιων ανταλλακτικών σε παλιό αυτοκίνητο απορρίπτονται, με το σκεπτικό ότι η τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών ήταν αναγκαία για την σωστή επισκευή του αυτοκινήτου ή ότι δεν αυξήθηκε η αγοραία αξία του αυτοκινήτου ως συνόλου.
Πάντως, η χρήση καινούργιων ανταλλακτικών αποδυναμώνει καθοριστικά την δικαιολογητική βάση για απαίτηση αποζημίωσης λόγω μείωσης της αγοραίας αξίας,αν δεν συντρέχει και η προϋπόθεση της αδυναμίας επαναφοράς του αυτοκινήτου στην αρχική του μηχανική κατάσταση ή εμφάνιση μετά από τις επισκευές.

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΞΙΑΣ.
1.Η ηλικία του αυτοκινήτου και το μοντέλο.
2.Τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει (πολύ δύσκολο να ισχυρισθείτε ότι έκανε π.χ. 10.000 χιλιόμετρα σε 5 χρόνια…)
3.Η τυχόν εμπλοκή του σε προηγούμενα ατυχήματα.
4.Η έκταση και το είδος των ζημιών.
5.Η τοποθέτηση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
6.Το ύψος των τιμολογίων για αγορά ανταλλακτικών και των ΑΠΥ για εργασίες επισκευής.
7.Η επαναφορά του στην προ του ατυχήματος κατάσταση.
Νίκος – Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ